Hvad er verdensarv?

I 2015 blev Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland udpeget på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Men hvad betyder det egentlig?

Verdensarv er defineret som natur og/eller kulturarv af Enestående Universel Betydning. Ofte er der tale om bygninger, byer, naturområder eller kulturlandskaber. Eksempelvis er Den Kinesiske Mur og Great Barrier Reef i Australien blandt de mere end 1.000 steder i hele verden, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

For at komme på verdensarvslisten skal det nominerede emne leve op til de kriterier, som UNESCO stiller for at blive optaget. Desuden skal det være ægte og velbevaret. Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever f.eks. op til et kriterium, der siger, at for at være af Enestående Universel Betydning skal et kulturlandskab “udtrykke en vigtig udveksling af menneskelige værdier for udvikling i arkitektur, teknologi, monumental kunst, byplanlægning eller landskabsdesign”.

Det er staten, der indstiller et landskab, en bygning eller et naturområde til UNESCOs verdensarvsliste. I indstillingen skal det blandt andet forklares, hvordan staten vil sikre at verdensarvsområdet beskyttes og forvaltes, så den enestående universelle værdi ikke går tabt. En optagelse på UNESCOs verdensarvsliste er derfor også en forpligtigelse til, at staten og de lokale myndigheder vil passe på verdensarven og sikre den for fremtiden.

Hvorfor er Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland verdensarv?

Parforcejagtlandskabet i de nordsjællandske skove er et enestående og autentisk eksempel på udvekslingen af og udviklingen i de europæiske værdier indenfor landskabsdesign i 1600-tallet.

Jagtvejene, som danner kernen i parforcejagtlandskabet, fortæller om denne udvikling og om hvordan kontinentets enevældige herskere demonstrerede deres magt ved at kontrollere naturen.

UNESCOs kriterier

For at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste skal et nomineret emne have Outstanding Universal Value (OUV), eller oversat til dansk Enestående Universel Værdi. UNESCOs verdensarvskomité har udviklet i alt ti kriterier til at definere, hvad OUV dækker over. Et nomineret emne skal leve op til et eller flere af disse kriterier.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever op til følgende kriterier:

Kriterium ii: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på, hvordan udvekslingen af barokkens værdier i Europa påvirkede udviklingen indenfor landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Landskaberne illustrerer en evolution i landskabsdesign.

Kriterium iv: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på et kulturlandskab, der er skabt som et magtsymbol af den enevældige konge i slutningen af det 17. århundrede.

Vi skal beskytte verdensarven

UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er enestående kulturarv. Det er vigtigt, at vi passer på denne arv, så landskabet og dets mange unikke historiske værdier ikke forsvinder.

Kerneværdierne i Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er beskyttet af både statslig og kommunal lovgivning. Værdierne er f.eks. de linjer i landskabet, som de gamle jagtveje har skabt, samt vejsten, stendiger og andre kulturspor i landskabet.

Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn er statsskove. Det er Naturstyrelsen, der står for forvaltningen af skovene. Styrelsens arbejde er styret af såkaldte driftsplaner, hvor det bl.a. er beskrevet, hvordan man vil beskytte Parforcejagtlandskabet.

Størstedelen af de arealer, der grænser op til skovene, altså bufferzonerne, er underlagt kommunal lovgivning og beskyttes derfor af kommunerne. De kommuner, der har ansvaret for forvaltningen af bufferzonerne er Gentofte, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngy-Taarbæk kommuner.

Eremitageslottet i Dyrehaven indgår også som en del af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og beskyttes af Slots- og Kulturstyrelsens forvaltningsplaner.

Et samarbejde

Repræsentanter fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og de involverede kommuner danner Styregruppen for Det Nordsjællandske Parforcejagtlandskab. Gentofte Kommune har dog kun ønsket observatørstatus i gruppen. I styregruppen sidder desuden Det Grønne Museum (tidl. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum) og Museum Nordsjælland. Samarbejdet mellem styrelser, kommuner og museer er med til at sikre, at der passes på verdensarvsområdet.